باغ پسته در روستای اعلاء سمنان
نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*نسخه اصلی

ایرنا – سمنان – تصاویر باغ پسته در روستای اعلاء سمنان را نشان می دهند. عکس: امیر حسین کاشی منش*11*http://www.irna.ir/fa/NewsContent-id_3529825.aspx